Generelle betingelser

Generelle bestemmelser for Voya Travel. Medlem af Danmarks Rejsebureau forening (medlemsnr. 2352). 
Rejser med Voya Travel  gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser som inkluderer nedenstående betingelser.


Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i programmet, fremsendt tilbud og øvrige dokumenter, aftalegrundlaget mellem kunde og Voya Travel ApS.

Arrangement 
Alle rejser, købt hos Voya Travel ApS, er arrangeret af Voya Travel ApS i samarbejde med lokale leverandører, hoteller, luftfartsselskaber og andre arrangører.

Tilmelding 
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum eller den af bureauet fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller i kataloget oplyste vilkår for rejsen.

Depositum 
Samtidig med tilmelding indbetales et depositum på min. 20% af rejsens pris, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen. Hvis tilmelding sker mindre end 45 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved tilmelding.

Slutbetaling 
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 45 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt ca. 10 dage før afrejsen.

Rejsens pris
En rejses grundpris omfatter ydelser, der vil være specificeret for hvert enkelt rejsemål. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af faktura eller rejseplan. Alle rejser købt hos Voya Travel ApS vil blive tillagt et beløb der dækker udgifter til rejsegarantifonden og ”pakkerejseloven”

Børnerabat 
Pris for børn fremgår, eller oplyses på forlangende. 

Lokale skatter og afgifter 
Alle lokale skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er indeholdt i rejsens pris. I enkelte lande forekommer det dog at der skal betales en lokal lufthavns-, afrejse eller turistskat på destinationen. De enkelte lande kan dog uden varsel indføre nye eller ændre på eksisterende regler.

Reservationsgebyr 
Ved køb af visse landarrangementsydelser forbeholder Voya Travel ApS sig ret til at opkræve et reservationsgebyr, som vil blive oplyst ved bestilling.

Betaling generelt 
Al betaling til Voya Travel ApS kan foretages kontant, ved check, bankoverførelsel eller med kreditkort og kan kun foretages i danske kroner, med mindre andet er aftalt. Ved for sen indbetaling forbeholder Voya Travel ApS sig ret til at opkræve renter og rykkergebyr.

Ændringer/Afbestilling/Overdragelse af rejsen 

Med mindre andet er aftalt eller anført gælder følgende regler: Ændringer el. annullering mere end 40 dage før afrejse: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag på kr. 1.000,- pr. person. 40-7 dage før afrejsen: 50% af rejsens pris refunderes*. Mindre end 7 dage før afrejsen: Den rejsende har ikke krav på godtgørelse. Der tages forbehold for højsæson samt højtider, hvor afbestilling ikke er mulig efter bekræftelse. Såfremt der kun er foretaget reservation af flybillet eller landarrangement gælder andre regler, som ofte er hele ydelsens pris, disse vil blive oplyst ved reservationen. Rejsen kan på grund af underleverandørens regler ikke overdrages.

Der skal bemærkes at størstedelen af de rejser vi laver er 100% skræddersyet efter kundens behov og priser og specifikke annulleringsregler kan være gældende som ikke står nævnt her.Flybilletter:
Ved køb af økonomi flybilletter alene, vil betalingen skulle ske med det samme og kan derefter ikke refunderes. Såfremt man køber business class eller premium class, kan der være andre regler som gør sig gældende og oplyses af Voya Travel.

Flash Sale:
Som er arrangement via Sweetdeal, Secret Escape m.m., vil Voyas´s almindelige annulleringsreglerne ikke være gældende, og rejsen kan ikke refunderes efter købet. Vi anbefaler at man tegner afbestillingsforsikring før køb at Flash Sale arrangement.

Afbestilling ved akut sygdom 
Det anbefales, at der hos rejsebureauet tegnes en sygdoms/afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne, såfremt deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende selv eller ægtefælle/ samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde, svoger eller rejseledsager. Vær dog opmærksom på at såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er erstatningspligten begrænset til max. kr. 20.000 pr. person, uanset at den tegnede forsikringssum er højere. Denne beskyttelse forudsætter, at der senest 1 uge efter afbestilling indsendes lægeerklæring. Indsendes lægeattest ikke, eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft. Forsikringspræmien er 6 procent af risikoen, dog min. kr. 75. Bureauet modtager vederlag ved salg af afbestillingsforsikring. Beløbet indbetales sammen med depositum og er ikke refunderbart uanset årsag til afbestilling.

Rejseforsikring 
Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales derfor, at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås Voya Travel ApS, der modtager vederlag ved salg af rejseforsikring. Forsikringsselskaberne stiller krav om helbredsattest for personer der er fyldt 70 eller under rejsen fylder 70 år. Kontakt Voya Travel for dig som er fyldt 70 år. HUSK: Alle rejseforsikringer gælder kun sammen med Det gule Sygesikringsbevis. Derfor skal alle rejsende, også på rejser udenfor Europa, medbringe Det gule Sygesikringsbevis.

Udvidet ansvarsforsikring via Europæiske Rejseforsikring
Voya Travel har tegnet Udvidet Ansvarsforsikring som bla. dækker alle vores kunder (pakkerejser eller flight only) mod konkurs af luftfartselskaber, hoteller samt samarbejdspartner i verden. Gældende regler kan der læses om her.

Kun flybillet 
Omfatter rejsen kun en flybillet optræder Voya Travel ApS kun som formidler for det/de benyttede luftfartselskaber. Det betyder, at det er luftfartsselskabet, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. 

Luftfartsselskabernes ansvar 
De deltagende luftfartselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. Ansvaret for indskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs egne bestemmelser.

Lavprisbilletter/Separate billetter 
Hvis der ønskes at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet og kombinere sådanne billetter på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter som ofte ikke kan afbestilles, ændres og/eller refunderes. Det betyder, at kunden selv bærer risikoen for p.g.a. forsinkelse, ikke at nå sin næste forbindelse. Hverken rejsebureauet eller de involverede luftfartsselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger til nye billetter, overnatninger m.v., der kan opstå af den grund. Der kan i rejsebureauet tegnes en speciel rejseforsikring, der bl.a. dækker sådanne omkostninger.

Elektroniske billetter 
Man er ikke i besiddelse af en fysisk pap flybillet, men har et reservationsnummer (PNR) på print som skal medbringes/oplyses ved check-in. Dette vil altid stå oplyst på rejseplanen. Ved Rejser til USA skal check-in ske ved skrankerne, ellers kan ”Self- Service” automaterne benyttes.

Flytider i rejseplan og billetter 
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer, hvor luftfartsselskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter. Kontakt øjeblikkelig Voya Travel ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejsen.

Check-in tid 
Mødetiderne kan variere fra lufthavn til lufthavn og fra flyselskab til flyselskab. Som oftest skal check-in være afsluttet senest 1 time før afrejse. Man kan med fordel anvende check-in automater, som forefindes i bl.a. Københavns Lufthavn. Se desuden afsnittet om Elektroniske billetter. Der anbefales at afsætte god tid da der skal tages højde for lange check-in køer samt sikkerhedscheck. Til USA forlanges desuden oplysninger om hjemadresse samt opholdsadresse på destinationen på en skriftlig formular, der skal udfyldes samtidig med check-in. Det anbefales, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn forhører dig om de aktuelle check-in tider. Oplysninger fra rejseplanen eller luftfartsselskabet vedr. gates og terminaler er kun vejledende - ikke bindende. Der kan opstå forhold, der gør det nødvendigt at ændre afrejse fra én gate/terminal til en anden. Check derfor altid gate/terminal også ved f.eks. flyskift med korte tidsintervaller.

Genbekræftelse
Oversøiske flybilletter skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes, dog kræver ikke alle luftfartsselskaber genbekræftelse, men det er under alle omstændigheder det sikreste. Afbrydes et rejseforløb undervejs mere end 72 timer skal genbekræftelse ske igen. Dette gælder også selv med en fast reservation. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger den manglende genbekræftelse medfører. Genbekræftelse kan ske gennem autoriserede rejsebureauer, men det anbefales, at henvendelse sker direkte til det luftfartsselskab, der skal flyves med. Herved kan der også oplyses om evt. ændringer af flytider, terminal m.v.

Kundens pligter
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. På rejser uden for EU skal passet normalt være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomsten. Det påhviler samtidig kunden før afrejse at kontrollere, at for- og efternavne i billetter stemmer overens med passet samt at dette stemmer overens med CPR registreringen (Det centrale personregister) og at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og kundens navn i passet, kan det føre til afvisning ved check-in til flyet. Ved navneændringer i allerede udstedte dokumenter opkræves gebyr. For at kontrollere at navn og billet stemmer overens, kræves det i lufthavnene at personlig ID med billede fremvises, både ved check-in og ved ombordstigning i flyet. Husk derfor altid pas, også ved skandinaviske rejser. Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas. Har den rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til rejsebureauet ved bestillingen, således at bureauet kan vejlede kunden eller henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination. Undlades en sådan oplysning til rejsebureauet, har arrangøren ikke noget ansvar for de følger, som evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum.

Udeblivelse, ubenyttede ydelser m.m. 
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan den rejsende ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis den rejsende udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de ubenyttede ydelser.

Reklamationer 
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor luftfartsselskabet, arrangørens repræsentant på stedet, arrangøren eller rejsebureauet, inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen, således at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller arrangørens repræsentant på stedet, bør du sikre dig bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Den tekniske arrangørs ansvar 
Voya Travel ApS er i medfør af Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til programmet/prislisten. Arrangøren påtager sig intet ansvar for aftaler/løfter, der uden arrangørens vidende/accept er indgået mellem rejsebureauet og den rejsende. Arrangøren påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, overenskomststridige strejker, vejrlig eller forhold, som arrangøren er uden indflydelse på.

Aflysninger/Ændringer 
Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer forårsaget af manglende tilslutning. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel, aflyse en planlagt rejse. Såfremt det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende erstatningsrejse vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Herudover kan rejsedeltageren ikke gøre erstatningskrav gældende.

Prisændringer efter aftalens indgåelse 
Voya Travel ApS tager forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse. Prisforhøjelser kan ske på grund af ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Voya Travel ApS umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald p.g.a. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold vil kunden blive informeret herom snarest. Ved ændring i nedadgående retning inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, er Voya Travel ApS dog forpligtet til at godtgøre den rejsende beløbet, såfremt det overstiger kr. 100. EKSEMPEL: Hvis kursen falder 10% vil produkter, der ikke inkluderer fly, falde tilsvarende. Ankomst/startpakker der inkluderer fly, vil kun falde med 2-3%, idet pakkepriserne kun delvist er udregnet på basis af udenlandske valutaer. Et sådant fald forudsætter dog, at der ikke sker prisændringer på f.eks. hoteller i forbindelse med kursændringen.

Øvrige betingelser 
Pakkerejser købt af Voya Travel ApS er omfattet af Rejsegarantifonden & Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende dog er der på alle faktura link til Voya Travel´s generelle betingelser. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Værneting/Lovret 
Ethvert krav mod Voya Travel ApS skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Privatlivspolitik:
Denne privatlivspolitik omhandler følgende hovedpunkter:

Beskyttelse af privatlivet:
Med Voya Travels privatlivspolitik ønsker vi at forklare hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er Voya Travel målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares.

Personlige oplysninger forstås som oplysninger der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads.

Klikadfærd
Voya Travel bruger Google Analytics til automatisk at opfange og registrere trafikken på voya.dk, herunder også hvad du klikker på i sproget.dk-universet, og hvilke undersider du dermed besøger. Google Analytics bruges bl.a. for at sikre at navigationen på voya.dk bliver så enkel relevant som muligt for dig som bruger. Klikadfærden kobles ikke med personlig information om en besøgende af voya.dk, medmindre det kræves af undersøgelser på juridisk grundlag i forbindelse med kriminalitet og sikkerhedsbrud.

Kontakt via mail
Hvis du kontakter Voya Travel via mail, bruger vi kun dine personlige data i mailen til at besvare din henvendelse og for at kunne give dig den ønskede information. Der føres en log over modtagne mails, såvel som disse gemmes for fremtidig reference.

Kontrol med personlig information
Du kan til enhver tid spørge os om vi opbevarer personlig information om dig, og du kan også bede om at få en kopi af de personlige data vi har om dig. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret.